Norwegian Real Estate and Facility Management Network

Stiftet i 1992

- av en gruppe større norske private og offentlige bedrifter som hadde det til felles at de benyttet mesteparten av sin eiendomsmasse i egen næringsvirksomhet.

Formålet med NfN

- er : å bidra til en aktiv utveksling av kunnskap og erfaringer om forvaltning, bruk og utvikling av næringseiendom (Facility Management) mellom medlemmene, samt mellom medlemmene og relevante nettverk, organisasjoner og forskningsmiljøer"

Skal fungere som en tilrettelegger

- av ulike former for benchmarking av tallmateriale og arbeidsprosesser i nettverket samt motivere og "medvirke og til etablering av mer uformell kontakt mellom to eller flere av nettverkets medlemmer".

Godt kontaktmiljø og gjensidig tillit er viktige suksessfaktorer i nettverket

Det ble fra starten bestemt i vedtekts form at foreningen skulle ha et begrenset antall medlemmer, bl.a. for lettere å oppnå en nær kontakt og sterkere tillitsforhold mellom medlemmene i foreningens ulike aktiviteter.

Dette er det senere lempet noe på, og det er nå opp til styret til enhver tid å vurdere medlemssituasjonen i lys av denne hensikten, og hvem som tas opp som medlemmer

Medlemskap

NfN har 45 medlemsbedrifter pr. 01.03. 2017.

Interesserte kan søke styret om medlemskap. Styret kan akseptere og avslå søknader uten å gi noen begrunnelse for beslutningen.

Bedrifter som selger tjenester til medlemmenes eiendomsmasse kan normalt ikke oppnå medlemskap.

NfNs viktigste virksomhet består i dag av registrering av nøkkeltall for driftseiendommer og benchmarking av både tall og arbeidsprosesser mellom medlemmene.

Disse aktivitetene understøttes/suppleres i løpet av året med et spesielt nøkkeltallsmøte for dem som har meldt inn tallmateriale. På møtet analyseres og drøftes tallmaterialet og eventuelle problemområder identifiseres. Medlemmer som selv ikke har levert tallmateriale kan ikke få adgang til databasen.

Spesielt interessante problemstillinger og faglige utfordringer drøftes på fagdager og i temamøter (4-6 i løpet av året), dessuten i spesielle faggrupper. Bedriftsbesøk og kontakter med andre foreninger kan også inngå i årsprogrammet.

Medlemsavgiften i 2017 er NOK 15 000,- pr. bedrift pr. år.

For dette beløp har medlemmene fri adgang til alle temamøter, faggrupper og benchmarking-samlinger med så mange deltagere de ønsker.

Nøkkeltallsmaterialet til benchmarkingen er likevel bare tilgjengelig for de medlemmer som har levet nøkkeltall i den årlige registreringen.

NfN er medlem av EuroFM

EuroFM - European Facility Management Network koordinerer tilsvarende aktiviteter på europeisk basis gjennom tre nettverksgrupper, Practice Network Group, Education Network Group og Research Network Group. NfN har hatt formannsstillingen i Practice Group og vært representert i EuroFMs styre i 2001-2004.

NfN har representert Standard Norge og EuroFM i et europeisk (EU) standardiseringsprosjekt for FM, CEN/TC 348 i grupper som har arbeidet med "Terms and Definitions" og "Guidance on how to prepare FM agreements". Disse to standardene ble godkjent av CENs europeiske medlemsland høsten 2006, og forplikter også Norge.

NfN har i 2006-2009 på samme måte vært representert i et nytt prosjekt "FM Processes" og deltar forøvrig som Standard Norges representant på møter i CENs tekniske komité (CEN/TC) når det er aktuelt.

"Eiendomsforvaltning og -utvikling/FM" - Mastergrads-studium ved NTNU

NfN ga i 2003 - 2005 årlig økonomisk støtte med NOK 20 000,- til et tverrfakultært prosjekt ved NTNU (støttet av Norges Forskningsråd).

Prosjektet har hatt som hovedmål å "utvikle et erfaringsbasert utdannelsestilbud (Master-nivå)og kompetansemiljø, som er i stand til å løse problemer og utfordringer av strategisk verdi for huseiere, byggherrer, eiendomsforvaltere og -utviklere, utbyggere og brukere". NfN har hatt en representant i Prosjektstyret. Prosjektet ble avsluttet i 2006.

Det blir hvert år tatt opp studentkull til dette erfaringsbaserte Masterstudiet.

NfN stilte i 2008 NOK 10 000,- til disposisjon for påskjønnelse til en student ved NTNU som NTNU i en innstilling til NfN styret kan dokumentere å har gjort seg særlig fortjent til det innenfor studieområdene eiendomsutvikling og -forvaltning, FM. NfN vedtok å fortsette med å utdele årlig stipend etter samme retningslinjer, og har senere delt ut årlig på NTNUs Bransjedag i november, siste gang kr. 15.000 i november 2016. Utdelingen er nå avsluttet.

MEDLEMMER I NORSK NETTVERK FOR NÆRINGSEIENDOM
Norske Shell U&P
Bane NOR EIendom
DSS
DNV GL
DNB
Equinor
Halliburton
Siemens AS

Aker Solutions
Norges Bank
Norsk Hydro 
NRK
NTNU
Phillips Petroleum Co.
SAS FM
Gjensidige Forsikring ASA

Schlumberger O S
St Olavs Hospital
Nordea Bank ASA
Statsbygg
Telenor Eiendom
SpareBank 1 Gruppen
Diakonhjemmet
Sykehuspartner
Skatteetaten

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Handelshøyskolen BI
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Asker Kommune Eiendomsforvaltningen
Sparebank 1 Kvartalet
Oslo Universitetssykehus
Akershus Universitetssykehus
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Bergen HF
If Skadeforsikring NUF
Sykehusbygg HF
Sykehuset Østfold
Sykehuset Innlandet HF
Forsvarsbygg Utleie
Røyken Eiendom
Politiets Fellestjenester
Vestre Viken HF