1. Formål

  NfN er et faglig nettverk innen forvaltning,drift/vedlikehold og utvikling av næringseiendom med tilhørende service og støttefunksjoner for kjernevirksomheten i eiendommene (FM - Facility Management). Med nettverk mener NfN en møteplass hvor medlemmene både kan finne fagstoff og selv bidra aktivt i erfaringsutveksling. NfNs hovedformål er å bidra til en aktiv utveksling av informasjon, kunnskap og erfaringermellom medlemmene, samt mellom medlemmene og andre relevante nettverk, organisasjoner, forsknings- og utdanningsmiljøer. Som nettverk kan NfN ikke opptre som en høringsinstans i offentlige utredninger, og medlemmer som deltar i eksterne/offentlige fora kan ikke uttale seg på vegner av NfN men kun på vegner av seg selv/egen bedrift: NfN forvalter ikke medlemmenes synspunkter eksternt.

 2. Medlemskap

  Medlemmene skal primært være bedrifter og organisasjoner som er større eiere/leietakere og brukere av næringseiendom (industri-, kontorbygg, skoler, sykehus og lignende). Opptak av nytt medlem foretas av styret. Ved beslutning om opptak skal vektlegges at medlemmet forventes å være en aktiv bidragsyter i erfaringsutvikling og ideskaping. Skriftlig søknad vedlegges informasjon om søkerbedriftens virksomhet og forventninger til medlemskapet. Bedrifter som har produksjon og leveranser av FM-tjenester («Facility Services») og FM-rådgiving som kjernevirksomhet kan ikke bli medlemmer i NfN. For virksomheter som selv forvalter/driver sine eiendommer men hvor intern FM-organisasjon i tillegg selger FM-tjenester eksternt,vil en søknad bli vurdert av styret, som uten begrunnelse kan akseptere eller avslå søknad om medlemskap.

 3. Styret

  Styret velges av Årsmøtet og består av 5 til 7 styremedlemmer, inklusive styreleder. Styret velger selv etter Årsmøtet styreleder blant styremedlemmene i konstituerende styremøte. Styreleder kan gjenvelges. Styrets viktigste oppgave er å beslutte tiltak for å tilfredsstille NfNs hovedformål og å organisere nettverkets felles aktiviteter slik at besluttede tiltak kan oppnås. Til å gjennomføre aktivitetsplanene gjør styret avtaler med honorerte sekretariatfunksjoner. Kapasitet og kompetanse skal til enhver tid være tilpasset løpende oppgaver og arbeidsvolum. De viktigste aktivitetsområder er nøkkeltallsregistrering/benchmarking og tiltak for faglig erfaringsutveksling og utvikling gjennom faggruppemøter, temamøter og ad hoc samarbeidstiltak.

 4. Årsmøte

  Årsmøte avholdes i første kvartal, så tidlig som praktisk mulig. På årsmøtet har hver medlemsbedrift en stemme. Årsmøtet godkjenner Styrets Årsberetning, fastsetter forrige års regnskap og beslutter medlemskontingent og sekretariatshonorarer samt neste års budsjett. Årsmøtet velger hvert år fra 2 til 4 styremedlemmer med funksjonstid på 2 år. Styremedlemmer kan gjenvelges. Årsmøtet velger hvert år valgkomite og revisor. Valgkomiteen skal bestå av 3 personer.
 5. Økonomi

  Nettverkets økonomi baserer seg på medlemskontingenter. Medlemskontingenten skal dekke foreningens kostnader, som baseres på ”non-profit”. Det enkelte medlem dekker selv sine kostnader ved deltagelse i nettverkssamarbeidet.

 6. Nøkkeltall og benchmarking

  Registrering av nøkkeltall er et viktig kjerneområde i NfNs virksomhet. Nøkkeltall og benchmarking skal være et eget arbeidsområde med egen organisering og deltagelse begrenset til dem som harlevert egne tall til nøkkeltallsregistreringen. Tilgang til nøkkeltall fra andre medlemmer er begrenset til medlemmer som selv har levert egne tall. Nøkkeltallene skal bearbeides og samles i en egen årlig Nøkkeltallsrapport og skal gi grunnlag for benchmarking mellom medlemmersom deltar i nøkkeltallsamarbeidet. Nøkkeltallene og bruken av demskal stimulere til læring og ny kunnskap som gjør medlemmene bedre i stand til å ta riktige beslutninger i sine organisasjoner. Bredest mulig deltagelse fra medlemmene er derfor ønskelig.

 7. Etikk

  Medlemmene og deres representanter er forpliktet til å følge nettverkets ”Etiske regler for bruk av informasjon og nøkkeltall” (Se vedlegg).

MEDLEMMER I NORSK NETTVERK FOR NÆRINGSEIENDOM
Norske Shell U&P
Bane NOR EIendom
DSS
DNV GL
DNB
Equinor
Halliburton
Siemens AS

Aker Solutions
Norges Bank
Norsk Hydro 
NRK
NTNU
Phillips Petroleum Co.
SAS FM
Gjensidige Forsikring ASA

Schlumberger O S
St Olavs Hospital
Nordea Bank ASA
Statsbygg
Telenor Eiendom
SpareBank 1 Gruppen
Diakonhjemmet
Sykehuspartner
Skatteetaten

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Handelshøyskolen BI
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Asker Kommune Eiendomsforvaltningen
Sparebank 1 Kvartalet
Oslo Universitetssykehus
Akershus Universitetssykehus
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Bergen HF
If Skadeforsikring NUF
Sykehusbygg HF
Sykehuset Østfold
Sykehuset Innlandet HF
Forsvarsbygg Utleie
Røyken Eiendom
Politiets Fellestjenester
Vestre Viken HF