EuroFM - et stort europeisk faglig nettverk innen eiendomsforvaltning / Facilities Management

Faglig praksis - utdannelse - forskning

EuroFM er et faglig nettverk med medlemsorganisasjoner i hele Europa som alle i ulike omfang og form har en fokus på Facility (Facilities) Management.

 

Hovedmålet med EuroFM er å utbre kunnskapen om fagområdet Facility (Facilities) Management (FM) i Europa, primært innen områdene faglig praksis, forskning og utdannelse på områder relatert til FM (se i det følgende) .

En rekke universiteter og høyskoler i Europa, særlig UK, Holland, Østerrike og Tyskland har hatt fagområdet FM på fagplanene i mange år og som har tusenvis av studenter på de ulike emnene. De nordiske universiteter og høyskoler er nå på full fart inn på både høgskole- (bachelor) og universitets- (master)nivå. NTNU har FM masterprogrammer for både heltids- og deltidsstudenter. Det sistnevnte (erfaringsbasert deltidsstudium over 3 år) har vært på programmet siden 2005. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har bachelorprogram i FM.

Den formelle europeiske definisjonen på Facility Management er følgende (offisiell norsk oversettelse): Facility (Facilities) Management er integrasjon av prosesser i en organisasjon for å opprettholde og utvikle avtalte tjenester som støtter og forbedrer effektiviteten til organisasjonens primære aktiviteter (kjernevirksomheten).
Om kort tid blir det også publisert flere ISO FM-standarder og et mer omfattende definisjons-vokabular.

Bred representasjon

EuroFM sine medlemmer kommer fra både vest- og østEuropa og representerer nasjonale fagforeninger og faglige nettverk, utdannelsesinstitusjoner og forskningsinstitusjoner på universitets- og høyskolenivå samt konsernmedlemmer blant større internasjonale industri- og forretningskonserner.

Mangesidig virksomhet

Virksomheten skjer i åpne nettverksfora hvor deltagere fra praktiske og operative fagmiljøer, utdannelses- og forskningsmiljøer møtes til erfaringsutveksling og ulike utviklingsoppgaver i  fire permanent baserte nettverksgrupper : Practice Network Group (faglig praksis nettverksgruppe), Education Network Group (utdannelses-nettverksgruppe), Research Network Group (forsknings-nettverksgruppe) og Corparate Associates Network Group. Arbeidet i disse nettverksgruppene utgjør kontinuiteten i EuroFM's kjernevirksomhet og er dem som skal skape nytteverdier for medlemmene gjennom faglige impulser, informasjon og arbeidsresultater i prosjekter. Medlemmene aktiveres gjennom ulike former for åpen informasjonsutveksling medlemmer og land imellom, utveksling av forelesnings- og foredragsressurser og innbydelser til møter, konferanser og prosjektdeltagelse. Parolen er i dette miljøet som i alle gode faglige nettverksmiljøer: Skal du hente noe ut som faglig utbytte må du regne med å måtte gi noe selv i form av arbeide eller erfaringsdeling.

Norge har vært representert i mange år gjennom først NTNU i Trondheim, deretter NfN - Norsk Nettverk for Næringseiendom og de senere år også NBEF - Norges Bygg- og Eiendomsforening og Høgskolen i Oslo og Akershus. NTNU og NfN har hatt styremedlemmer i EuroFM i mange år og begge har hatt formannsjobber i de faglige arbeidsgruppene Practice Network Group og Research Network Group. HiOA  bidrar p.t. med formannsjobben i Education Network Group.

FM standarder i fokus de senere årene

I de siste årene har de norske medlemmene NBEF og NfN vært særlig involvert i utvikling av FM standarder, Terminologi og definisjoner, og Retningslinjer for utvikling av gode facility service avtaler.

De europeiske standardene, CEN EN15221-1 og EN15221-2 er nå offisielt godtatt av mer enn 20 europeiske land. Originalversjonene kommer på engelsk, fransk og tysk. Noen omsettes til nasjonale språk. I 2006 ble ovennevnte oversatt til norsk og er nå norske nasjonale standarder.
Senere er det kommet fem nye standarder i serien. De omhandler kvalitetsbeskrivelser, klassifiseringsstandarder, prosessbeskrivelser, arealmålingsstandarder og veiledning i benchmarkingsprosesser. Kvalitets- og benchmarkingstandardene er oversatt til norsk.

I arbeidsgruppene under dette arbeidet i det europeiske standardiseringsrådet (CEN) har EuroFM hatt en koordineringsfunksjon på vegner av EuroFMs medlemmer.

EFMC - European Facility Management Conference

Denne årlige konferansen samler mellom 500-1000 medlemmer og arrangeres i ulike land og byer.
Konferansen har programinnhold som dekker faglige nøkkelområder i alle fire nettverksgruppene og går over to dager, ofte supplert med studiebesøk etc dagene før eller etter konferansen. 
EuroFM medlemmer har en god rabatt kå konferanseavgiften når påmeldingen refererer til medlemsnummeret in EuroFM - NfN er medlem nr. 41.
EFMC2018 går av stabelen i Sofia, Bulgaria 6.-8. juni 2018. 
Mer informasjon på www.eurofm.org