Visjon: «NfN er viktigste arena for beste praksis innen FM i Norge».


Handlingsplaner som skal sikre vår visjon og strategi følges opp slik:

Utviklingsområder
Nøkkeltall/benchmarking
Strategisk FM satsing
Informasjonsstrategi
Kontakten mot eksterne arenaer

Sentrale læringsområder
Faggruppene
Tema- og fokusmøter
Nøkkeltallsmøtet

«NfN er viktigste arena for beste praksis innen FM i Norge».

For å følge opp intensjonene mot denne visjonen, har styret besluttet følgende:

Strategisk FM satsing
Trendene i utviklingen av FM som profesjonelt fagområde tyder på at det legges stadig større vekt på FMs strategiske betydning for ulike former for resultatoppnåelse i kjernevirksomhetene.
NfN vil derfor dreie virksomhetene noe fra typisk operative og taktiske emner mer i retning av emner som kan ha viktig strategisk betydning for medlemmenes egen virksomhet og utvikling. En god og vel forankret FM-strategi vil bidra til organisering og prioriteringer som er tilpasset bedriftens behov og i sterkere grad støtter kjernevirksomhetens mål.
Innenfor et bredt spekter av FM-faglige utfordringer er det lagt opp til at NfN skal bidra spesielt til videre utvikling av fagområdene innen eiendom («Real Estate») og arbeidsplass- støtte og at medlemmene etter hvert i økende grad skal få bedre innsikt i bruk av anerkjente former for ledende praksis i sine respektive organisasjoner.
Det er et mål for NfNs virksomhetsplaner å forsterke fokus på bestillerfunksjonen, eiendom, nye arbeidsplass-konsepter, lederskapsroller og organisasjonstilpasninger, samt på oppfølging av leverandører.

Nøkkeltall og benchmarking/«benchlearning»
NfNs benchmarkingaktiviteter skal utvides til å omfatte flere nye områder innen eiendom og arbeidsplass-støtte (fra nøkkeltall/KPI-er til læringsprosesser - «benchlearning»). . Styret skal utviklinge en oppdatert/ny web-basert mal for nøkkeltallsregistrering.
Den nye malen, med fokus på Beste Praksis, skal forsterke den strategiske FM satsingen for nettverket. Malen skal definere og bygge opp nøkkeltall (ikke for mange, men slagkraftige og anvendbare) som muliggjør å dokumentere Beste Praksis på en troverdig og lett forståelig måte, med tall som er lett å sammenlikne og som lett kan skape entusiasme i nettverket.

Møter og kontaktflater
Det skal legges sterkere vekt på eiendoms- og arbeidsplassfaglige hovedemner i den videre utvikling av nettverkets kunnskapsplattform gjennom drøftinger i nettverkets faggrupper og fokus-/temamøter. Det skal legges til rette for mer samhandling mellom medlemmene samt for muligheter til at medlemmene i enda sterkere grad kan bli aktivt delaktig i de aktivitetene som nettverket organiserer.
Gjennom å dele kunnskap og erfaring og å dokumentere dette skal medlemmene kunne bidra til videreutvikling av modeller for ledende praksis innen spesielt eiendom og arbeidsplass-støtte. Studieturer, temadager og faggrupper/fokusmøter tilpasses til nettverkets endrede fokus og trender i fagmiljøene.

Informasjon
I tillegg til dagens tradisjonelle arenaer og arbeidsformer vil nettverket forbedre samhandling ved mer bruk av samarbeidsverktøy som web, sosiale media etc. Vi skal legge aktuelle dokumenter ut på en lett tilgjengelig og innbydende måte og inspirere medlemmene til å bruke websidene ved å sende ut «teasere» med link eller henvisning til artikler/referater etc.
Teknologien på websiden ligger til rette for chat/diskusjonsforum og styret skal finne passende anledninger/passende informasjonsbehov til å ta denne muligheten i bruk.

Eksterne arenaer
Styret vil primært konsentrere sitt arbeid og sine begrensede ressurser rundt NfNs kjernevirksomhet – benchmarking/«benchlearning», faglig erfaringsutveksling i ulike faggrupper, fokus-/temamøter. Noen av våre medlemmer arbeider internasjonalt og andre har internasjonale forbindelser. Det skal vises større oppmerksomhet mot internasjonalt samarbeid med relevante nettverk for å bidra til at NfNs medlemmer også tilbys arenaer for internasjonale kontakter på områder som er i tråd med strategien og for å skape koblinger mot nye og aktuelle faglige trender og endringer i markedet.

NfNs engelske navnebetegnelse er: «Norwegian Real Estate and Facility Management Network».

MEDLEMMER I NORSK NETTVERK FOR NÆRINGSEIENDOM
Norske Shell U&P
Bane NOR EIendom
DSS
DNV GL
Esso Norge
DNB
Equinor
Halliburton
Siemens AS

Aker Solutions
Norges Bank
Norsk Hydro 
NRK
NTNU
Phillips Petroleum Co.
SAS FM
Gjensidige Forsikring ASA

Schlumberger O S
St Olavs Hospital
Nordea Bank ASA
Statsbygg
Telenor Eiendom
SpareBank 1 Gruppen
Diakonhjemmet
Sykehuspartner
Skatteetaten

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Handelshøyskolen BI
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Asker Kommune Eiendomsforvaltningen
Sparebank 1 Kvartalet
Oslo Universitetssykehus
Akershus Universitetssykehus
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Bergen HF
If Skadeforsikring NUF
Sykehuset Østfold
Sykehuset Innlandet HF
Forsvarsbygg Utleie
Røyken Eiendom
Politiets Fellestjenester
Vestre Viken HF